જૈન ગ્રંથો  

 

1.   જંબુદ્દીવપણ્ણત્તિ (જંબુદ્વીપપ્રજ્ઞપ્તિ)

2.   ણિસીહસુત્ત (સં. નિશીથસૂત્ર)

3.   જૈન આગમસાહિત્ય

કેટેગરી

સમાચાર
ઘટનાઓ
ફિચર (માહિતી લેખો)
જૈન તીર્થો
પ્રશ્નોત્તરી
તીર્થંકરો
ઇતિહાસ
સિદ્ધાંત
ફોટોગ્રાફ

ઇ-મેલ

Ahminsa Parmo Dharm: Parasparomaho Jivanam