સંપર્ક  
ચેરમેન શ્રી રતિભાઈ ચંદરયા rpchandaria@comcraft.com
કેટેગરી

સમાચાર
ઘટનાઓ
ફિચર (માહિતી લેખો)
જૈન તીર્થો
પ્રશ્નોત્તરી
તીર્થંકરો
ઇતિહાસ
સિદ્ધાંત
ફોટોગ્રાફ

ઇ-મેલ

 
ટ્રસ્ટી શ્રી દીપચંદભાઈ ગાર્ડી  
  શ્રી ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ kumarpalad1@gmail.com

 

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ જૈનૉલોજી બી-101,
સમય એપાર્ટમેન્ટ, આઝાદ સોસાયટી પાસે,
આંબાવાડી, અમદાવાદ-380 015
ફોન - 0091-79-2676 2082 ફેક્સ - 0091-79-2676 1091
ઇ-મેઈલ - kumarpalad1@gmail.com